ЖИНАСАТ ДИНМАХ1АММАДОВА

ЖИНАСАТ ДИНМАХ1АММАДОВА Гьашину Дагъустаннал халкьуннал артисткан Жинасат ДинмахIаммадован хъанахъиссар 75 шин. Жинасат бувну бур виц1хъиял махIлалийсса ЧукIуннал шяраву. ЗахIматгу ххирасса, гюргютIи бувну балайгу учайсса, Жинасат 1965 шинал кьамул бувну бур Лакрал театрданувун. Ккаккан ххуйшивруцIун гьунаргу лавайсса душ ххира хьуну бур, бусрав хьуну бур театрданул зузалтрангу, театрданул тамашачитурангу. Ялу-ялун сислай, итххяхлай, куртIхъанай, гьарта хъанай бавчуну бур ганил гьунаргу. Дугьлагьисса роллаву личIи-личIисса мюршсса ва хъунисса дахханашивуртту, хасиятирттал лугъатру, рангру, журарду чIалачIи дуллай, гай авадан дуллай буниялану, оьрмулуву кунна дуван хIарачат буллай, вих хьунну ишла хъанай Жинасат хьхьичIунмий аьртистуравасса ца хьуна. Жинасатлул дургьусса роллу чIярумий цанниха ца къалархьхьусса, личIи – личIисса оьрмурдал, хасиятирттал, кьадардал ва пишалул душру – хъами бия. Мунил мий гьарцаннул бурчувунма къюкIливунма бувххун, гайннал мазрай, лугъатрай, бущилий къуццу тIий, гъалгъа тIий ккаккан дайва. Масала, душнищал ччали бувккун, Хлестаковлущал хъярч – махсардай хIала буххай ганил Анна Андреевна Н. Гоголлул «Ревизордануву», чIаххурайсса авадан къужлун Давлет-Мурзан щар хьун цила циняв гужру ва гьунарду ишла бувну, мурад щаллу бай курчIущар Солтанатлул XI. Рустамовлул «ДакIнин ччарча» т1исса къямадиялуву, ца виричувсса адиминал кунма бивкIу кьамул бай Сурхайханнал ххаллилсса душнил Итаргул ЦIигьил Камаловлул «Интикьамраву», ягу Агъларханнал макрурдал хIилла-хIуччарду чIявусса макрузансса Зазал, залуннал дакIниймур бартбигьай М.Аьлиевлул «Аздар ва Зайнаб» т1исса пьесалуву. Жинасатлул дургьуну дур чIярусса ниттихъал роллугу. Мий аьмну хъанай дур кьунияхъайсса роль: зунттал кIушиврийсса аькьлу -духIиннарал заллу Удрида-Бава, Гьарун Саидовлул нину ПатIи, гъумучиял ПатIиматлул нину Аймисай; ягу дакI хъун Бернарда ва м.ц. Укун лич1и-лич1ийсса роллу щаллу дуллай 50-ллихъайсса шин ларгунни Жинасатлул Лакрал театрдануву. «Ванил роллал сиях1гу хъун хъанай, ч1юлу хъанай дия, – чичлай бия артисткал творчествалул х1акьираву машгьурсса искусствовед Гулизар Султановал. – Роллугу хъинну усттарну, к1анин дагьан дурну, дак1ний лич1анну щаллу дувайва Жинасатлул». ЧIачинну Жинасатлун чIярусса шиннардийсса цIуллушиву ва ххаришивуртту. Жуннагу жунма ххирасса Жинасатлущалсса ххарисса хьуна бакьавуртту!