Бухьхьияра Дагъусттаннал халкьуннал артист ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул70 шинал юбилейран хас бувсса бенефисрайн

ХIажиаьли ХIажиаьлиев – мудангу сийлисса балайчи 🎤🪗ва артист.
⚡️Циксса шинну ккуру гьарчагу, хъунмав къашайсса бур ХIажиаьлил чIугу, мякь къалиххайсса, хханхха къабуччайсса бур ванал балайрдугу.
Замана цимил баххана хьурчагу, бух къашайсса бур ванал учайсса балайрдал махъругу, хIатта ми мяйра-урчIра ттуршукулул хьхьичIва дунияллийн лявхъусса бухьурчагу.

❗️❗️❗️Бухьхьияра Дагъусттаннал халкьуннал артист ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул
70 шинал юбилейран хас бувсса бенефисрайн

🗓️ Му бикIантIиссар
майрал 24-нний
18:30 ссятраву
Оьруснал театрданул ЧIивимур заллануву.

📞Билетру ласун бюхъайссар театрданул кассалий ва номерданий оьвкуну 8-928-875-60-10

🔗 Ягу ва ссылкалийхчил
https://lakral-teatr.ru/#event/2200942